Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

Sotning

Sotning innebär rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler. Under sotningen tar vi bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand i din byggnad.

 

Varför det är viktigt med sotning

Sotningen är lagstadgad och regleras i Lag om skydd mot olyckor samt Förordning om skydd mot olyckor på grund utav att soteld är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Med regelbunden sotning kan vi ta bort brandfarliga beläggningar i eldstaden och skorstenen för att minska risken för soteld i ditt hem.

Att sota kontinuerligt gör även att din eldstad blir mer effektiv och du får ut mer värme från eldningen, och vi kan i god tid förvarna om statusen på förbränningen är otillräcklig samt ge dig tips på hur du ska elda så säkert som möjligt.

 

Hur ofta sotningen ska ske

Tidsfristen har att göra med vad det är för typ av eldstad, hur ofta den används och hur mycket beläggning som uppstår. Det är kommunen som bestämmer hur långa fristerna ska vara, baserade på rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). När det är dags för sotning skickar vi ut en avisering till din brevlåda minst 2 veckor innan besöket. Därför är det bra att informera oss om du till exempel eldar oftare än tidigare, eller om du nyligen har flyttat in i en fastighet med en eldstad så att vi kan uppdatera uppgifterna i vår kontrollbok.

 

Förbereda inför sotningen

När kommunen upphandlar sotning och taxa förutsätts det att sotningen kan ske utan dröjsmål. För att underlätta för oss samt uppfylla dina skyldigheter som fastighetsägare är det bra att förbereda dig inför vårt besök. Om du inte har möjlighet att ta emot oss under den aviserade tiden är det bra att meddela oss för att ändra den, eller upplysa oss om hur vi kan utföra sotningen om du inte är hemma. Vid uteblivet besök har vi rätt att debitera en avgift.

 

1. Ställ fram stegen

För de flesta skorstenar behöver vi få tillgång till taket, och det är viktigt att markstegen, takstegen och glidskyddet är i bra skick för vår säkerhet och arbetsmiljö. Du kan läsa mer om taksäkerhet på Taksäkerhetskommitténs hemsida https://www.taksakerhet.se/.

 

2. Framkomlighet

Se till att vi har fri väg och kommer åt eldstaden samt eventuella sotluckor. Våra verktyg kan vara otympliga, så att ta bort ömtåliga föremål minskar risken för tråkiga olyckor. Tänk på att vi även behöver en fri väg till stege och tak. Under vintertid är det bra att skotta innan vi kommer för att undvika halkrisk.

 

3. Skorstenshuv

Om skorstenshuven inte är öppningsbar, så ska den demonteras innan besöket.

 

4. Pellets

Om du eldar med pellets ska pelletsbrännaren vara avstängd och om möjligt demonterad innan besöket.

 

5. Täck för känsliga ytor

Sot är små, flyktiga partiklar och vi gör vårt bästa för att inte smutsa ner. Genom att täcka för känsliga ytor med till exempel ett gammal lakan, skyddspapper eller plast kan vi hjälpas åt att skydda känsliga ytor för nedsmutsning.

 

6. Askhink

Ställ fram en askhink med lock, gjord av obrännbart material som till exempel metall.

 

7. Undvik att elda samma dag

För att värna om vår arbetsmiljö, säkerhet och verktyg är det viktigt att eldstaden och rökkanalen har svalnat.

 

8. Husdjur

Se till att du har ditt husdjur under uppsikt vid besöket och om möjligt hålla det avskilt från de utrymmen vi ska vistas i.

 

Din skyldighet som fastighetsägare

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Därför är det bra att informera oss om till exempel en flytt har skett, eller om ni nyttjar eldstaden i större omfattning än vad ni tidigare har gjort. Du kan läsa mer om fastighetsägarens skyldigheter i Lag om Skydd mot Olyckor.

 

Kommunens skyldigheter

För att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador. Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att sotning sker och bestämmer hur ofta det ska genomföras vilket Sotningsdistriktet sedan har i uppdrag att följa. Det är även kommunen som bestämmer avgiften för sotningen, som du kan hitta på din kommuns webbplats.

 

Sotningsdistriktets skyldigheter

Det är vi som har fått ansvaret av din kommun att se till att din eldstad och skorsten blir sotad för att minska risken för soteld samt hjälpa kommunen att uppfylla deras ansvar i Lag om Skydd mot olyckor.