Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

Brandskyddskontroll

Genom regelbundna brandskyddskontroller kan vi i god tid upptäcka eventuella fel och brister på din anläggning.

 

Varför det är viktigt med brandskyddskontroll

Eldstäder och skorstenar utsätts för väder och vind, slitage och höga temperaturer så det är helt naturligt att konstruktionen kommer att förändras över tid. Att upptäcka en brist i ett tidigt skede gör att vi både kan rädda liv och egendom. Brandskyddskontrollen regleras i Lag om skydd mot olyckor samt Förordning om skydd mot olyckor.

Under brandskyddskontrollen kontrollerar vi hur brandskyddet påverkas av:

För att få utföra brandskyddskontroller måste man ha en särskild behörighet, det är därför bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

 

Hur ofta brandskyddskontrollen ska ske

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer hur ofta brandskyddskontrollen ska göras. Tidsintervallen ligger vanligtvis mellan 3 eller 6 år och har att göra med vad det är för typ av eldstad, bränsle och hur ofta den används. När det är dags för brandskyddskontroll skickar vi ut en avisering till din brevlåda minst 2 veckor innan vi kommer, så att du ska kunna förbereda dig inför besöket. Har du nyligen flyttat in i en fastighet med en eldstad är det viktigt att informera oss om ägarbytet så vi kan uppdatera uppgifterna i vår kontrollbok.

 

Förberedelser inför brandskyddskontrollen

När kommunen upphandlar brandskyddskontroll och taxa förutsätts det att brandskyddskontrollen kan ske utan dröjsmål. För att underlätta för oss samt uppfylla dina skyldigheter som fastighetsägare är det därför viktigt att förbereda dig inför vårt besök. Om du inte har möjlighet att ta emot oss under den aviserade tiden är det bra att meddela oss för att ändra den, eller upplysa oss om hur vi kan utföra brandskyddskontrollen om du inte är hemma. Vid uteblivet besök har vi rätt att debitera en avgift.

 

1. Ställ fram stegen

Vid en brandskyddskontroll kontrollerar vi takbeläggningen, skorstenens utsida och insida okulärt för att upptäcka eventuella brister i konstruktionen samt tecken på dålig förbränning som till exempel tjära. Då behöver vi komma upp på taket. Det är viktigt att markstegen, takstegen och glidskyddet är i bra skick för vår säkerhet och arbetsmiljö. Du kan läsa mer om taksäkerhet på Taksäkerhetskommitténs hemsida www.taksakerhet.se.

 

2. Framkomlighet

Se till att vi har fri väg och kommer åt eldstaden, eventuella sot-och inspektionsluckor samt skorstenens utsida i hela dess längd. Även om skorstenen inbyggd behöver vi se väggarna för att bilda oss en uppfattning om konstruktionen och eventuella risker. Beroende på vilken typ av installation du har, betyder det att vi behöver följa skorstenens väg från källaren till taket vilket inkluderar att vi behöver tillträde till eventuellt vindsutrymme. Detta görs för att vi bland annat ska kunna inspektera skorstenens bjälklagsgenomföring för att säkerställa att ingen förändring eller värmepåverkan har skett.

Vi behöver även fri väg till stege och tak. Under vintertid är det bra att skotta innan vi kommer för att undvika halkrisk.

 

3. Skorstenshuv

Om skorstenshuven inte är öppningsbar, ska den demonteras innan besöket.

 

4. Låt eldstaden svalna

Undvik att elda samma dag som vi ska komma på besök. För att värna om vår arbetsmiljö och våra verktyg är det viktigt att eldstaden och rökkanalen är sval.

 

5. Husdjur

Se till att du har ditt husdjur under uppsikt vid besöket och om möjligt hålla det avskiljt från de utrymmen vi ska vistas i.

 

Din skyldighet som fastighetsägare

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Därför är det bra att informera oss om till exempel en flytt har skett, eller om ni nyttjar eldstaden i större omfattning än tidigare, så att vi kan uppdatera våra uppgifter om din fastighet i vår kontrollbok. Du kan läsa mer om fastighetsägarens skyldigheter i Lag om skydd mot olyckor.

 

Kommunens skyldigheter

För att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador. Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att brandskyddskontrollen sker. Kommunen bestämmer taxan för brandskyddskontrollen och därför varierar den från kommun till kommun.

 

Sotningsdistriktets skyldigheter

Det är vi som har fått ansvaret av din kommun att se till att din eldstad och skorsten blir kontrollerad ur brandskyddssynpunkt för att minska risken för soteld samt hjälpa kommunen att uppfylla deras ansvar i Lag om skydd mot olyckor.